NVOW VFR-UITVOERINGSREGLEMENT. Vastgesteld op de ALV van 22-3-2014

1) Het, in Nederland wonende, NVOW-lid welke wil fokken met één van de, door de vereniging vertegenwoordigde rassen, zal aan de voorwaarden van het Verenigings Fok Reglement (VFR) voor dat ras moeten voldoen, ongeacht het feit dat men ook lid is van een andere Nederlandse rasvereniging die tevens één der NVOW-rassen vertegenwoordigt.

2) Ter bewijsvoering van het voldoen aan het VFR voor het specifieke ras zullen binnen 10 dagen na elke dekking de volgende documenten aan de vereniging ter beschikking moeten worden gesteld:
* Kopie stamboom vaderhond
* Kopie stamboom moederhond
* Kopie jachtpassietestverklaring of kopie van een hoger certificaat, zoals een haasvastheidsverklaring of goed-rond verklaring (geldt niet voor de Azawakh en Saluki)
* Kopie tentoonstellingskwalificatiekaart(en) vaderhond
* Kopie tentoonstellingskwalificatiekaart(en) moederhond
* Eventuele mededeling dat het een kunstmatige inseminatie betreft
* Voor de Afghaanse Windhond en de Saluki, een leesbare kopie van het onderzoeksdocument m.b.t. de rasaandoeningen, als beschreven in VFR artikel 4.2
* De algemene verklaring dat de regels van het VFR in acht zullen worden genomen

3) Wanneer het bestuur, voor een dekking in Nederland, dispensatie verleent ten aanzien van artikel 7.1 voor, uitsluitend, één ouderdier, dan zal deze door twee Nederlandse, erkende raskeurmeesters op exterieurkwaliteit beoordeeld moeten worden. De kwaliteit zal minimaal overeen moeten komen met de vereiste kwalificatie zoals voor de verschillende rassen in artikel 7.1 is vermeld.

4) De NVOW zal ten behoeve van bovenstaande de noodzakelijke, in te vullen, documenten ter beschikking stellen.

SANCTIONERING.
5) Bij het niet voldoen aan de artikelen van het VFR voor het ras waarmee gefokt wordt, zal voor elke overtreding een (straf)punt worden gegeven. Dit betekent ook dat bij meerdere artikelovertredingen voor één en hetzelfde nest, meerdere punten verkregen kunnen worden. De ALV heeft het bestuur
opgedragen deze puntentoewijzing uit te voeren.

6) Gezien de aard van een VFR zal bij het verkrijgen van 1 punt, dus één overtreding, de volgende sanctie worden toegepast:
* Geen pupinfo mogelijkheden gedurende één jaar
* Geen fokkersvermelding op de website gedurende één jaar
* Geen deelname aan clubactiviteiten (behalve de jaarlijkse kampioenschapsclubmatch) gedurende een jaar.
* Geen mogelijkheid tot kenneladvertenties of publicaties gedurende een jaar.
Datum van ingang van wordt bepaald door de dagtekening van het bestuursbesluit, welke aan het lid wordt verzonden.

7) Wanneer 4 punten zijn behaald zal het bestuur een voorstel tot royement aan de ALV doen.

8) Een behaald punt blijft 3 jaar actueel en wordt daarna geschrapt. Bij uittreden uit de vereniging en bij minder dan 4 punten zal het puntensaldo geboekt blijven staan. Bij een hernieuwde toetreding tot de NVOW, wordt dit geregistreerde saldo weer aan het betreffende lid gekoppeld.

9) In alle gevallen waarin dit Uitvoeringsreglement niet specifiek voorziet, beslist het bestuur.

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.