INFORMATIE OVER HET VERENIGINGSFOKREGLEMENT (VFR) AUGUSTUS 2014

In het kader van de ontwikkelingen op het gebied van welzijn, gezondheid en gedrag van de Nederlandse rashondenpopulatie heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland de rasverenigingen opgedragen voor hun ras(sen) een specifiek reglement te ontwikkelen waarin regels worden gesteld op verschillende gebieden die alle aan de fokkerij zijn gerelateerd.

Een VFR moet worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en is een dynamisch document. Dit betekent dat op het moment dat er zich bepaalde zaken in een ras voordoen waarop geanticipeerd moet worden in het fokreglement, dit altijd mogelijk is maar de voorgenomen veranderingen zullen altijd door de ALV moeten worden gefiatteerd. Veranderingen kunnen worden opgedragen door de Raad van Beheer omdat deze zijn opgenomen in het Kynologisch Reglement (KR) maar ook uit de vereniging kunnen wijzigingsvoorstellen naar voren worden gebracht.

Het VFR-proces voor de NVOW-rassen heeft bestaan uit een fokkersbijeenkomst, publicaties in het clubblad Oriëntatie en op de website, inspraak door fokkers op de concepten en uiteindelijk de finale besluitvorming over alle ras-VFR’s op de ALV van 20 maart 2011 waarbij tevens als startdatum 1-9-2011 is vastgelegd. Op de ALV van 25 maart 2012 zijn een aantal eerste wijzigingen in de documenten vastgesteld.
Door de ALV van 17 maart 2013 zijn, op verzoek van de Raad van Beheer, wederom een aantal tekstwijzigingen aanvaard. Door de vereniging zijn wijzigingen in de VFR’s van Saluki en Afghaanse Windhond aangebracht en tevens zijn de artikels 9.3 en 9.4 toegevoegd die mogelijke dispensatie regelen. Nieuwe inzichten in gezondheidsproblematieken vereisten dan een bijeenkomst hierover met de leden.
Deze vond op 1-2-2014 plaats waarbij voor een aantal rassen verdergaande wijzigingen met betrekking tot het fokken werden voorgesteld. De ledenvergadering van 22-3-2014 keurde dit geheel, samen met een bijgewerkt ‘Uitvoeringsreglement’ goed en finale goedkeuring van de VFR’s door Raad van Beheer werd eind juli gegeven. De inwerkingtreding is 1-9-2014.

Alle, in Nederland wonende, leden/fokkers van de NVOW zijn gehouden aan het VFR voor het ras c.q. de rassen die men fokt en specifieke informatie zal bij dekkingen ter controle aan het bestuur moeten worden verstrekt. Sommige elementen komen in alle verenigingsfokreglementen (verplicht) terug en dat zijn de fokregels in artikel 2.1 en de minimale welzijnsregels zoals die door de Raad van Beheer in het Kynologisch Reglement zijn opgenomen. De vereniging kan ten aanzien van de welzijnsregels strenger zijn.
Uiteraard moet de NVOW een vastgesteld reglement ook handhaven. Daartoe zijn er op de ALV van 20 maart 2011 ‘Uitvoeringsregels’ aangenomen, die voor alle Nederlandse leden geldig zijn. Aanpassingen, de laatste in 2014, naar aanleiding van VFR-wijzigingen zijn daarin opgenomen. Die vindt u ook op deze website. Alle benodigde documenten in de betreffende rubriek kunt u ook downloaden en printen.
Bovendien vindt u in de rubriek ‘Documenten’ alle documenten (met een uitlegblad) die nodig zijn om aan de regels van het betreffende VFR te voldoen. U kunt deze downloaden en printen. Daarnaast zijn de lijsten met dierenartsen in deze VFRrubriek opgenomen die de screening volgens artikel 4.2 (zie de VFR’s voor Afghaanse Windhonden, Saluki’s en Podengo Português) kunnen uitvoeren.
Het bestuur wil nog eens sterk benadrukken dat er verstandig met regelgeving moet worden omgesprongen en dat het doel altijd duidelijk moet zijn. Ook wanneer van bovenaf bepaalde besluitvorming wordt opgelegd zullen we daar goed naar moeten kijken. Wij menen echter dat inzake al onze VFR’s, want voor de NVOW gaat het over 10 rassen, met inspraak van leden en fokkers, consciëntieus gehandeld is. Het uiteindelijke doel –en wie zal daar tegen zijn- is en blijft altijd het welbevinden van onze geliefde rassen!

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.