NVOW header
terug

Voor potentiële NVOW-leden:
Momenteel zijn er problemen met het verzenden van formulieren via de website.
Excuus voor dit ongemak.

Als alternatief kan onderstaande informatie gebruikt worden en per mail verzonden worden naar: aanvraaglidmaatschap@nvow.nl

Graag de volgende info aanleveren:
Naam;
Voorletters/voornaam;
Adres + huisnummer;
Postcode;
Woonplaats;
Telefoon vast of mobiel;
Emailadres;
Was u eerder lid? ja/nee
Welke NVOW rassen bezit u;
Meldt u zich aan als lid;
Meldt u zich aan als gezinslid;

Met ingang van welke maand wilt u lid worden;

Attentie; Na ontvangst van de verschuldigde contributie wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
Met verzending van deze informatie verklaart u dit formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te hebben ingevuld.

Tevens heeft u kennis genomen van de VerenigingsFokReglementen (VFR).

Daarnaast geeft u de NVOW toestemming om uw NAW gegevens (persoonsgegevens) plus gegevens van de hond(en) bij de NVOW
administratie op te slaan voor intern gebruik.
Tevens voor plaatsing van uw NAW gegevens in ons clubblad en foto's gemaakt tijdens NVOW evenementen, voor de duur van uw lidmaatschap.  
Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking gesteld worden, behoudens de verplichting die de NVOW heeft naar de Raad van Beheer.
(Richtlijn AVG per 25 mei 2018)

Middels dit formulier kunt u zich aanmelden als lid van de Nederlandse Vereniging voor Afghaanse Windhonden en andere Oosterse Windhondenrassen (NVOW).
Nadat het door u in gevulde formulier door onze ledenadministratie is ontvangen, wordt uw naam in ons eerst volgende clubblad vermeld.
Komen er binnen 14 dagen na het verschijnen geen schriftelijke bezwaren binnen, dan bent u als lid/gezinslid geaccepteerd.

De contributie is vastgesteld op € 30,00 voor gewone leden, € 10,00 voor gezinsleden.
Leden woonachtig in het buitenland betalen € 35,00 en € 12,00 voor gezinsleden.
Per gewoon lid is een inschrijfgeld van € 7,00 verschuldigd.
Tot 30 juni van elk jaar gelden volledige contributies, daarna gehalveerde bedragen.
De jaarlijkse contributiebetaling moet telkens vóór 1 april voldaan zijn.

Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden tnv Penningmeester NVOW:
IBAN; NL17INGB0003618202
BIC; INGBNL2A

Pas na ontvangst van de verschuldigde contributie op onze rekening ontvangt u ons clubblad Oriëntatie en kunt u deelnemen aan al onze clubactiviteiten.

In verband met de frequentie van ons clubblad (1x per 3 maand) kunnen er mogelijk 2 tot 4 maanden verlopen tussen uw aanmelding en acceptatie als lid.

terug
Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.