Verenigings Fokreglement

Je bent hier: Startpagina » De NVOW » Verenigings Fokreglement

Informatie over de VFR

Informatie over de VFR documenten

Informatie over de VFR documenten

1) De ‘algemene verklaring’ vraagt dat de regels van het VFR onverkort door de fokker(s) zullen worden toegepast. Deze verklaring moet worden ingevuld en ondertekend meegestuurd naar de VFR-coördinator.

2) De verklaring ‘jachtpassie’ moet voor elke hond die deze test moet ondergaan (VFR artikel 6.1) worden meegenomen naar een NVOW werkdag of een Nederlandse windhondenren- of coursingvereniging. Deze verenigingen zijn ingelicht over deze test. Dit formulier moet ter plaatse worden ingevuld en ondertekend en ook worden meegestuurd naar de coördinator.

3) Waar in het verleden een ‘op erewoord’ verklaring over de gevraagde onderzoeken voldoende was, is op grond van de gewijzigde VFR’s (artikel 4.2) nu uitsluitend een leesbare kopie van het betreffende onderzoek vereist. Deze moet mee worden opgestuurd naar de coördinator.

4) De uitslag van het Patella Luxatie onderzoek volgens de methode Muetstege, ook middels een leesbare kopie, moet aan de VFR-coördinator worden opgestuurd omdat er, ook hier, een fokbeperkend element aan vast zit.

5) Op de ‘checklist’ die ook in het pakketje mee naar de coördinator moet, gaat u aankruisen wat u meestuurt zodat er een snel overzicht te verkrijgen is. Behalve bij het punt kunstmatige inseminatie, dierenartsverklaring/onderzoeksformulier en -voor de rassen die het aangaat- de jachtpassietest en het Patella Luxatie resultaat, zouden we achter elke punt een kruisje moeten zien staan.

6) Het is van belang dat u het Uitvoeringsreglement zorgvuldig doorleest omdat daarin ook belangrijke informatie ten aanzien van de voorgenomen fok vermeld staat.

Informatie over het verenigingsfokreglement (VFR)

Informatie over het verenigingsfokreglement (VFR) augustus 2014

In het kader van de ontwikkelingen op het gebied van welzijn, gezondheid en gedrag van de Nederlandse rashondenpopulatie heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland de rasverenigingen opgedragen voor hun ras(sen) een specifiek reglement te ontwikkelen waarin regels worden gesteld op verschillende gebieden die alle aan de fokkerij zijn gerelateerd.

Een VFR moet worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en is een dynamisch document. Dit betekent dat op het moment dat er zich bepaalde zaken in een ras voordoen waarop geanticipeerd moet worden in het fokreglement, dit altijd mogelijk is maar de voorgenomen veranderingen zullen altijd door de ALV moeten worden gefiatteerd. Veranderingen kunnen worden opgedragen door de Raad van Beheer omdat deze zijn opgenomen in het Kynologisch Reglement (KR) maar ook uit de vereniging kunnen wijzigingsvoorstellen naar voren worden gebracht.

Het VFR-proces voor de NVOW-rassen heeft bestaan uit een fokkersbijeenkomst, publicaties in het clubblad Oriëntatie en op de website, inspraak door fokkers op de concepten en uiteindelijk de finale besluitvorming over alle ras-VFR’s op de ALV van 20 maart 2011 waarbij tevens als startdatum 1-9-2011 is vastgelegd. Op de ALV van 25 maart 2012 zijn een aantal eerste wijzigingen in de documenten vastgesteld.

Door de ALV van 17 maart 2013 zijn, op verzoek van de Raad van Beheer, wederom een aantal tekstwijzigingen aanvaard. Door de vereniging zijn wijzigingen in de VFR’s van Saluki en Afghaanse Windhond aangebracht en tevens zijn de artikels 9.3 en 9.4 toegevoegd die mogelijke dispensatie regelen. Nieuwe inzichten in gezondheidsproblematieken vereisten dan een bijeenkomst hierover met de leden.

Deze vond op 1-2-2014 plaats waarbij voor een aantal rassen verdergaande wijzigingen met betrekking tot het fokken werden voorgesteld. De ledenvergadering van 22-3-2014 keurde dit geheel, samen met een bijgewerkt ‘Uitvoeringsreglement’ goed en finale goedkeuring van de VFR’s door Raad van Beheer werd eind juli gegeven. De inwerkingtreding is 1-9-2014.

Alle, in Nederland wonende, leden/fokkers van de NVOW zijn gehouden aan het VFR voor het ras c.q. de rassen die men fokt en specifieke informatie zal bij dekkingen ter controle aan het bestuur moeten worden verstrekt. Sommige elementen komen in alle verenigingsfokreglementen (verplicht) terug en dat zijn de fokregels in artikel 2.1 en de minimale welzijnsregels zoals die door de Raad van Beheer in het Kynologisch Reglement zijn opgenomen. De vereniging kan ten aanzien van de welzijnsregels strenger zijn.

Uiteraard moet de NVOW een vastgesteld reglement ook handhaven. Daartoe zijn er op de ALV van 20 maart 2011 ‘Uitvoeringsregels’ aangenomen, die voor alle Nederlandse leden geldig zijn. Aanpassingen, de laatste in 2014, naar aanleiding van VFR-wijzigingen zijn daarin opgenomen. Die vindt u ook op deze website. Alle benodigde documenten in de betreffende rubriek kunt u ook downloaden en printen.

Bovendien vindt u in de rubriek ‘Documenten’ alle documenten (met een uitlegblad) die nodig zijn om aan de regels van het betreffende VFR te voldoen. U kunt deze downloaden en printen. Daarnaast zijn de lijsten met dierenartsen in deze VFRrubriek opgenomen die de screening volgens artikel 4.2 (zie de VFR’s voor Afghaanse Windhonden, Saluki’s en Podengo Português) kunnen uitvoeren.

Het bestuur wil nog eens sterk benadrukken dat er verstandig met regelgeving moet worden omgesprongen en dat het doel altijd duidelijk moet zijn. Ook wanneer van bovenaf bepaalde besluitvorming wordt opgelegd zullen we daar goed naar moeten kijken. Wij menen echter dat inzake al onze VFR’s, want voor de NVOW gaat het over 10 rassen, met inspraak van leden en fokkers, consciëntieus gehandeld is. Het uiteindelijke doel –en wie zal daar tegen zijn- is en blijft altijd het welbevinden van onze geliefde rassen!

NVOW VFR uitvoeringsreglement

NVOW VFR uitvoeringsreglement

NVOW VFR-UITVOERINGSREGLEMENT. Vastgesteld op de ALV van 22-3-2014

1) Het, in Nederland wonende, NVOW-lid welke wil fokken met één van de, door de vereniging vertegenwoordigde rassen, zal aan de voorwaarden van het Verenigings Fok Reglement (VFR) voor dat ras moeten voldoen, ongeacht het feit dat men ook lid is van een andere Nederlandse rasvereniging die tevens één der NVOW-rassen vertegenwoordigt.

2) Ter bewijsvoering van het voldoen aan het VFR voor het specifieke ras zullen binnen 10 dagen na elke dekking de volgende documenten aan de vereniging ter beschikking moeten worden gesteld:

* Kopie stamboom vaderhond

* Kopie stamboom moederhond

* Kopie jachtpassietestverklaring of kopie van een hoger certificaat, zoals een haasvastheidsverklaring of goed-rond verklaring (geldt niet voor de Azawakh en Saluki)

* Kopie tentoonstellingskwalificatiekaart(en) vaderhond

* Kopie tentoonstellingskwalificatiekaart(en) moederhond

* Eventuele mededeling dat het een kunstmatige inseminatie betreft

* Voor de Afghaanse Windhond en de Saluki, een leesbare kopie van het onderzoeksdocument m.b.t. de rasaandoeningen, als beschreven in VFR artikel 4.2

* De algemene verklaring dat de regels van het VFR in acht zullen worden genomen

3) Wanneer het bestuur, voor een dekking in Nederland, dispensatie verleent ten aanzien van artikel 7.1 voor, uitsluitend, één ouderdier, dan zal deze door twee Nederlandse, erkende raskeurmeesters op exterieurkwaliteit beoordeeld moeten worden. De kwaliteit zal minimaal overeen moeten komen met de vereiste kwalificatie zoals voor de verschillende rassen in artikel 7.1 is vermeld.

4) De NVOW zal ten behoeve van bovenstaande de noodzakelijke, in te vullen, documenten ter beschikking stellen.

SANCTIONERING.

5) Bij het niet voldoen aan de artikelen van het VFR voor het ras waarmee gefokt wordt, zal voor elke overtreding een (straf)punt worden gegeven. Dit betekent ook dat bij meerdere artikelovertredingen voor één en hetzelfde nest, meerdere punten verkregen kunnen worden. De ALV heeft het bestuur

opgedragen deze puntentoewijzing uit te voeren.

6) Gezien de aard van een VFR zal bij het verkrijgen van 1 punt, dus één overtreding, de volgende sanctie worden toegepast:

* Geen pupinfo mogelijkheden gedurende één jaar

* Geen fokkersvermelding op de website gedurende één jaar

* Geen deelname aan clubactiviteiten (behalve de jaarlijkse kampioenschapsclubmatch) gedurende een jaar.

* Geen mogelijkheid tot kenneladvertenties of publicaties gedurende een jaar.

Datum van ingang van wordt bepaald door de dagtekening van het bestuursbesluit, welke aan het lid wordt verzonden.

7) Wanneer 4 punten zijn behaald zal het bestuur een voorstel tot royement aan de ALV doen.

8) Een behaald punt blijft 3 jaar actueel en wordt daarna geschrapt. Bij uittreden uit de vereniging en bij minder dan 4 punten zal het puntensaldo geboekt blijven staan. Bij een hernieuwde toetreding tot de NVOW, wordt dit geregistreerde saldo weer aan het betreffende lid gekoppeld.

9) In alle gevallen waarin dit Uitvoeringsreglement niet specifiek voorziet, beslist het bestuur.

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by webmaster @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.