INFORMATIE OVER HET VERENIGINGSFOKREGLEMENT (VFR) FEBRUARI 2018

In het kader van de ontwikkelingen op het gebied van welzijn, gezondheid en gedrag van de Nederlandse rashondenpopulatie heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland de rasverenigingen opgedragen voor hun ras(sen) een specifiek reglement, het Verenigings Fokreglement oftewel VFR, te ontwikkelen waarin regels worden gesteld op verschillende gebieden die aan de fokkerij, welzijn en gezondheid zijn gerelateerd.


Zo’n VFR moet worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en is een dynamisch document. Dit betekent dat op het moment dat er zich bepaalde zaken in een ras voordoen waarop geanticipeerd moet worden, dit via het fokreglement altijd mogelijk is, maar de voorgenomen veranderingen zullen altijd door de ALV moeten worden gefiatteerd. Veranderingen worden verplicht opgedragen door de Raad van Beheer en zonder tussenkomst van de ALV omdat deze zijn opgenomen in het Kynologisch Reglement (KR) maar ook uit de vereniging kunnen wijzigingsvoorstellen naar voren worden gebracht.
Het VFR-beleid voor de NVOW-rassen is door de jaren heen steeds met onmiddellijke invloed en inspraak van de fokkers gevoerd. De eerste versie kwam er in 2011. Ook werd door de ledenvergadering een ‘Uitvoeringsreglement’ vastgesteld die, wanneer relevant, wordt aangepast. Gewijzigde VFR’s behoeven een goedkeuring van de Raad van Beheer
Alle, in Nederland wonende, leden/fokkers van de NVOW zijn gehouden aan het VFR voor het ras c.q. de rassen die men fokt en specifieke informatie zal bij dekkingen ter controle aan het bestuur moeten worden verstrekt. Bepaalde teksten met betrekking tot fokregels en welzijnsregels komen in alle verenigingsfokreglementen (verplicht) terug maar de vereniging kan ten aanzien van de welzijnsregels ook strenger zijn.
In de rubriek ‘Documenten’ treft u alle benodigde alle documenten aan die nodig zijn om aan de regels van het betreffende VFR te voldoen. U kunt deze downloaden en printen. Daarnaast zijn de lijsten met dierenartsen in deze VFR-rubriek opgenomen die de screening volgens artikel 4.2 (zie de VFR’s voor Afghaanse Windhonden, Saluki’s en Podengo Português) kunnen uitvoeren.
Het bestuur wil nog eens sterk benadrukken dat er verstandig met regelgeving moet worden omgesprongen maar dat het doel altijd duidelijk moet zijn. Ook wanneer van bovenaf bepaalde besluitvorming wordt opgelegd zullen we daar goed naar moeten leven. Wij menen echter dat inzake al onze VFR’s, want voor de NVOW gaat het over 10 rassen, met inspraak van leden en fokkers, consciëntieus gehandeld is. Het uiteindelijke doel –en wie zal daar tegen zijn- is en blijft altijd het welbevinden van onze geliefde rassen!