Afschrift van de van de akte van statutenwijziging van de vereniging: NVOW Nederlandse Vereniging voor Afghaanse Windhonden en andere Oosterse Windhondenrassen, gevestigd te 's-Gravenhage.
Vastgesteld bij: NOTARISPRAKTIJK DIEREN, Notaris: MR J.C.G. TEN BRINK te DIEREN

Akte de dato 18 mei 2000.

Heden, achttien mei tweeduizend,
verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Bjorn Niels van der Veer, kandidaat-notaris, te dezen woonplaats kiezende ten kantore van mij, notaris (Hoflaan 42, 6953 AM Dieren), geboren te Dieren op zeventien februari negentienhonderd vijf en zeventig.
De verschenen persoon verklaarde dat de algemene vergadering van de te  's-Gravenhage gevestigde vereniging: NVOW NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AFGHAANSE WINDHONDEN EN ANDERE OOSTERSE WINDHONDENRASSEN op twintig februari tweeduizend heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, in welke vergadering hij, de verschenen persoon, werd aangewezen tot het doen verlijden en ondertekenen van de onderhavige akte. Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging bij deze akte zodanig te wijzigen, dat zij met ingang van heden komen te luiden als volgt: STATUTEN

Naam, zetel en federatief verband (Artikel 1)

 1. De vereniging draagt de naam: NVOW Nederlandse Vereniging voor Afghaanse Windhonden en andere Oosterse Windhondenrassen.  
  Zij wordt hierna aangeduid als: de vereniging, dan wel als: de NVOW.
  De NVOW is gevestigd te 's-Gravenhage.
 2. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de vereniging: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen: de Raad van
  Beheer.

Duur (Artikel 2)

De NVOW, opgericht op een en twintig juli negentienhonderd vijf en dertig, was laatstelijk opnieuw aangegaan tot twintig maart negentienhonderd vijf en negentig.
De vereniging wordt thans voor onbepaalde tijd voortgezet.

Doel en werkwijze (Artikel 3)

 1. De NVOW stelt zich ten doel:
  1. de liefhebberij te bevorderen voor het verantwoord fokken van raszuivere honden in het algemeen en van de Oosterse windhonden in het bijzonder;
  2. het nader tot elkaar brengen van fokkers en liefhebbers van Oosterse Windhonden. 
  3. in het algemeen datgene te verrichten, dat in de ruimste zin genomen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, mits niet in strijd met de Statuten, Reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.
 2. De NVOW tracht haar doel langs wettige weg te bereiken door:
  1. het houden van vergaderingen;
  2. het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met verenigingen en instellingen, die gelijke of aanverwante doelstellingen nastreven;
  3. het houden en steunen van clubmatches, tentoonstellingen en regionale clubdagen; 
  4. het doen houden van lezingen en het bevorderen van cursussen op kynologisch gebied; 
  5. de leden en desgevraagd ook niet-leden van de NVOW voor te lichten bij aankoop, dekking en import en verder bij alles wat met het fokken en opfokken van Oosterse windhonden te maken heeft; 
  6. het voorlichten en inlichten over windhondenrennen op renbanen; 
  7. het bevorderen van het inschrijven van Oosterse windhonden in het Nederlandse Hondenstamboek (NHSB) bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, hierna te noemen Raad van Beheer;
  8. het bemiddelen bij de registratie van kennelnamen bij de Raad van Beheer; 
  9. het uitgeven van een verenigingsblad; 
  10. het aanleggen en instandhouden van een verenigingsarchief; 
  11. het behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeesterscorps; 
  12. I. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en/of wettige besluiten van de Raad van Beheer.

Lidmaatschap (Artikel 4)

 1. De NVOW kent leden, aan wie stemrecht toekomt, daarnaast donateurs zonder stemrecht.
 2. De leden worden onderscheiden in gewone en gezinsleden, benevens ereleden; de contributie van gezinsleden bedraagt een/derde van die der gewone leden, waarbij het verschuldigde wordt afgerond naar boven tot een bedrag in guldens. Ereleden zijn van betaling van contributie vrijgesteld.
 3. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, benevens rechtspersonen.
 4. Gezinsleden kunnen zijn natuurlijke personen, behorende tot het gezin van een gewoon lid, dan wel van dat lid de partner zijn en op diens adres woonachtig.
 5. Ereleden zijn zij, die, wegens hun bijzondere verdiensten jegens de NVOW op voordracht hetzij van het bestuur, hetzij van tenminste tien gewone leden, door een algemene ledenvergadering met algemene stemmen, als zodanig zijn benoemd.
 6. Donateurs kunnen zijn zij, die zich tot jaarlijkse betaling van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde minimumdonatie verbinden; zij verliezen die hoedanigheid aan het eind van het boekjaar waarin zij bedankten, overleden of de donatie onvoldaan lieten.
 7. Omtrent toelating tot het lidmaatschap, anders dan door een benoeming tot erelid, alsmede omtrent toelating tot donateur beslist het bestuur op daartoe schriftelijk tot het bestuur gericht verzoek. Deze beslissing dient te worden genomen binnen een maand nadat de naam en het adres van het kandidaatlid in het verenigingsblad is gepubliceerd. Bij gebreke daarvan, alsmede bij de beslissing tot niet aanvaarding staat aan wie zich voor het lidmaatschap meldde binnen een maand schriftelijk beroep open op de algemene ledenvergadering, die daarover op de eerstvolgende vergadering beslist.
 8. Bij aanvaarding als lid vangt het lidmaatschap aan, na betaling van het entreegeld en de contributie.
 9. De jaarlijkse contributie dient uiterlijk een maart van het betreffende verenigingsjaar te zijn voldaan aan de penningmeester. Toegang tot de in artikel 14 lid 1 bedoelde jaarvergadering hebben alleen die leden, die hun contributie voor het dan lopende verenigingsjaar hebben voldaan, ook indien genoemde jaarvergadering plaatsvindt voor een maart van het nieuwe verenigingsjaar.

Beeindiging van het lidmaatschap (Artikel 5)

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid; geldt het een rechtspersoon dan eindigt het
  2. lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; 
  3. door schriftelijke opzegging van het lid; 
  4. door andere opzegging, hetgeen kan geschieden door het bestuur wegens wanbetaling (dit is het niet tijdig voldoen der contributie) en door de algemene ledenvergadering wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
  5. door ontzetting door de algemene ledenvergadering, welk alleen kan worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; indien de algemene ledenvergadering voornemens is over te gaan een lid het lidmaatschap op te zeggen, dan wel deze uit het lidmaatschap te ontzetten, wordt/worden de betrokkene(n) in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. 
 2. Van een bestuursbesluit tot opzegging staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene ledenvergadering open; gedurende die termijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.
 3. Eindigt een lidmaatschap in de loop van een boekjaar, dan blijft niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
 4. Zij, die hebben opgehouden lid der vereniging te zijn kunnen nimmer enige aanspraak maken op haar bezittingen.

Bestuur (Artikel 6)

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf doch niet meer dan negen meerderjarige leden, gekozen door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden, gezinsleden en ereleden. De voorzitter wordt in functie benoemd na gekozen te zijn; andere bestuursfuncties zoals die van secretaris en penningmeester, alsmede van de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris worden door het bestuur zelve verdeeld.
 2. Elk jaar treden na afloop van de jaarvergadering afwisselend twee bestuursleden af, volgens een door het bestuur op to stellen rooster, waarin de opvolger van een tussentijds afgetreden bestuurslid de plaats van zijn voorganger inneemt; elk aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.
 3. Uiterlijk acht dagen voor de jaarvergadering brengt het bestuur ter kennis van de leden de namen van hen, die aan de jaarvergadering ter benoeming tot bestuurslid worden voorgesteld. Tot uiterlijk een en twintig dagen voor de jaarvergadering kunnen bestuurskandidaten worden voorgedragen door het bestuur alsmede door de leden, die daartoe een door drie leden ondertekende voordracht opmaken.
 4. Bij enkele kandidaatstelling kan op verzoek van een of meer aanwezige leden schriftelijke stemming geschieden. De kandidaat geldt als gekozen, indien hij de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen verwerft. Indien geen stemming wordt verlangd, geldt de kandidaat als gekozen; zijn er voor een vacature twee of meer kandidaten, dan beslist de algemene ledenvergadering; wordt bij de eerste stemming door geen kandidaat de volstrekte meerderheid zijnde de helft van het aantal geldige stemmen plus een, der geldig uitgebrachte stemmen behaald, dan vindt een tweede vrije stemming plaats, waarna, indien ook die tweede vrije stemming geen volstrekt meerderheid oplevert, een herstemming plaats vindt tussen de beide kandidaten, die in die tweede vrije stemming de meeste stemmen verwierven. Bij staking van stemmen in die herstemming, alsook indien na de tweede vrije stemming meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking komen, beslist zo nodig het lot.
 5. Tussentijdse vervanging bij het ontstaan van een vacature in het bestuur vindt plaats in de eerst mogelijke algemene ledenvergadering na het ontstaan van de vacature; het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel is daarop van overeenkomstige toepassing.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door verlies van de verkiesbaarheid als zodanig, alsmede door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering wegens handelingen in strijd met de statuten of met de belangen van de NVOW.
 7. Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht bij het beëindigen van hun functie, de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken en/of goederen aan het bestuur of to dragen.

Besluitvorming door het bestuur (Artikel 7)

 1. Buiten de dagen, waarop algemene ledenvergaderingen plaats vinden, komt het bestuur zo mogelijk tenminste tienmaal per boekjaar bijeen; alle vergaderingen worden bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter of op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
 2. In bestuursvergaderingen, waarin niet tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is, kunnen geen besluiten worden genomen. Kunnen wel besluiten worden genomen, dan geschiedt dit met volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige bestuursleden, waarbij elk bestuurslid een stem uitbrengt; bij staking van stemmen geldt het voorstel als niet aanvaard. 
 3. Tot het nemen van besluiten, waaruit rechtstreeks of middellijk zwaardere verplichtingen per jaar voor de NVOW kunnen voortvloeien dan het aantal leden vermenigvuldigd met de jaarlijkse contributie minus vijf gulden, is niet het bestuur doch slechts de algemene ledenvergadering bevoegd; door splitsing kan aan de strekking van deze bepaling door het bestuur geen afbreuk worden gedaan. 
 4. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het nemen van besluiten omtrent: 
  1. het voeren van rechtsgedingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij;
  2. het aangaan van geldleningen. 
 5. De bestuursleden worden voor vergadering opgeroepen op een termijn van tenminste vijf dagen; bij de oproeping worden de punten van behandeling bekend gemaakt. Een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn kan, mits met algemene stemmen, rechtsgeldig besluiten, ook al heeft geen oproeping plaats gevonden. Na goedkeuring door het bestuur worden de notulen getekend door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers. Buiten de vergadering kunnen schriftelijk besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuursleden; dergelijke besluiten worden opgenomen in het notulendossier.

Vertegenwoordiging (Artikel 8)

 1. De NVOW wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen bijzondere delegatievoorzieningen te treffen.
 2. Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt in het daartoe bestemde register van de Kamer van Koophandel melding gemaakt.

Voorzitter (Artikel 9)

 1. De voorzitter of zijn plaatsvervanger leidt de vergadering van het bestuur en de leden en coördineert de werkzaamheden van de bestuursleden; hij regelt de volgorde van behandeling van de agendapunten ter vergadering en zorgt voor de handhaving van statuten en reglementen.
 2. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen. 
 3. Hij ondertekent de respectievelijke door het bestuur en de algemene ledenvergadering goedgekeurde notulen van alle vergaderingen. 
 4. Hij representeert de NVOW bij officiële gelegenheden.

Secretaris (Artikel 10)

 1. De secretaris of zijn plaatsvervanger voert en ondertekent de correspondentie van de NVOW in overeenstemming met de opvattingen en richtlijnen van het bestuur; van alle uitgaande correspondentie houdt hij kopie.
 2. Hij houdt de notulen bij van alle vergaderingen afzonderlijk, die hij na goedkeuring door het bestuur of de algemene ledenvergadering mee ondertekent. 
 3. Hij houdt een presentielijst bij op alle vergaderingen, welke lijst ieder lid ter vergadering verplicht is te tekenen. 
 4. Hij convoceert alle bestuurs- en algemene jaarvergaderingen. 
 5. Hij houdt een introductielijst per vergadering bij, waarop het introducerend lid en de introducé verplicht zijn te tekenen. 
 6. Hij stelt jaarlijks een verslag op omtrent de toestand van de NVOW dat na goedkeuring door het bestuur in de jaarvergadering aan de orde wordt gesteld..
 7. Hij is verantwoordelijk voor een goed beheer van het archief van de vereniging.

Penningmeester (Artikel 11)

 1. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen, hij vordert de contributie in en ontvangt de donaties.
 2. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een kasboek, naar aanleiding waarvan ter jaarvergadering een duidelijke rekening en verantwoording wordt overgelegd, alsmede een begroting wordt voorgesteld voor het lopende jaar.
 3. Deze rekening en verantwoording met bijlagen en kasbewijzen wordt aan het bestuur voorgelegd en vervolgens, alvorens deze ter jaarvergadering over te leggen, aan een onderzoek door de kascommissie onderworpen.

Boekjaar; jaarrekening (Artikel 12)

 1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
 2. Het bestuur brengt in de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de door de penningmeester ontworpen bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 
 3. De jaarvergadering benoemt jaarlijks uit een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur; deze commissie is ten behoeve van de volgende jaarvergadering belast met het onderzoek van de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan die volgende vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
  Het bestuur is verplicht aan de commissie van onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 4. De last van de commissie van onderzoek kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 
 5. Goedkeuring zonder voorbehoud van de jaarrekening strekt het bestuur tot &charge van zijn verrichten gedurende het afgelopen boekjaar.

(Artikel 13)

 1. Tot het doel der NVOW kunnen, behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde, slechts worden aangewend de jaarlijkse provenuen van het kapitaal van de vereniging, benevens de in enig jaar ontvangen baten, hoe ook genaamd, niet bestemd om als kapitaal te worden aangemerkt.
 2. Indien over enig jaar de voor de verwezenlijking van de doelstelling der NVOW beschikbare middelen slechts gedeeltelijk daarvoor zijn aangewend, bepaalt het bestuur Of in hoeverre het niet aangewende saldo bij het kapitaal wordt gevoegd, dan wel voor toekomstige verwezenlijking der doelstelling gereserveerd blijft. 
 3. Het bestuur is vrij in de belegging en de wederbelegging van het kapitaal van de NVOW. 
 4. Het bestuur kan voor de verwezenlijking van de doelstelling der NVOW het kapitaal van de vereniging slechts aanwenden krachtens besluit, als bedoeld in artikel 14 lid 6 dezer statuten.

Algemene ledenvergadering (Artikel 14)

 1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt; in elk geval wordt jaarlijks voor een april de jaarvergadering gehouden, die door het bestuur als zodanig wordt aangekondigd.
 2. Op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering en in elk geval op verzoek van tenminste vijftig leden is het bestuur tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering verplicht op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping onder vermelding van de agenda overgaan hetzij op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept, hetzij bij advertentie in tenminste een te 's-Gravenhage veelgelezen dagblad. 
 3. Tot bijwoning van de algemene ledenvergadering roept het bestuur de leden schriftelijk bijeen, uiterlijk acht dagen tevoren, door vermelding van tijd en plaats der vergadering, alsmede van de te behandelen onderwerpen. Ook de donateurs worden in de gelegenheid gesteld de vergadering bij te wonen. 
 4. Gewone en ereleden hebben, behalve in de jaarvergadering, recht van introductie mits met goedkeuring van de voorzitter; eenzelfde persoon mag niet vaker dan eenmaal geïntroduceerd worden. Het introducerend lid tekent met de introducé het door de secretaris bijgehouden introductieboek en is voor het gedrag van de introducé verantwoordelijk. 
 5. Elk lid heeft het recht staande de vergadering voorstellen in te dienen; deze worden na toelichting aan de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering toegevoegd, tenzij de vergadering daartegen bezwaar maakt. Over niet op de agenda voorkomende voorstellen kunnen geen besluiten worden genomen.
 6. Besluiten worden, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waarin deze statuten een quorum en/of gekwalificeerde meerderheid verlangen. Als zodanig gelden de besluiten bedoeld in artikel 5 lid 1 sub c en d, artikel 6 lid 6, artikel 13 lid 4, artikel 17 en artikel 18, welke besluiten slechts genomen kunnen worden in een vergadering, waar tenminste tien procent der leden aanwezig is en met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Is dat quorum niet aanwezig, dan kan met de voorgeschreven meerderheid besloten worden in een aan hetzelfde onderwerp te wijden tweede algemene ledenvergadering, te houden niet eerder dan tien dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste vergadering. 
 7. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht; de voorzitter beslist wat onder ongeldige stemmen is te verstaan, zoals niet gewaarmerkte biljetten, onduidelijk ingevulde biljetten. 
 8. Bij staking van stemmen, anders dan in het geval bedoeld in artikel 6 lid 4 wordt opnieuw gestemd; staken dan de stemmen wederom dan geldt het voorstel als verworpen.
  Verkiezing van personen geschiedt, als daartoe stemming vereist is, dan wel verlangd wordt, tenzij tenminste een/tiende der aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt.
 9. Een lid kan zijn stem niet door een daartoe al of niet schriftelijk gevolmachtigd lid doen uitbrengen; evenmin kan een lid bij afwezigheid zelf een schriftelijke stem uitbrengen.

Jaarvergadering (Artikel 15)

Tot de agendapunten der jaarvergadering behoren tenminste:

 1. vaststelling van de contributie der gewone leden en van de minimum bijdrage der donateurs over het komende boekjaar; 
 2. het jaarverslag plus rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar en het verslag daarover van de commissie van onderzoek; 
 3. décharge van het bestuur over het afgelopen boekjaar; 
 4. voorziening in bestuursvacatures; 
 5. benoeming van de nieuwe commissie van onderzoek.

Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer (Artikel 16)

 1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
 2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer. 
 3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten. 
 4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Statutenwijziging (Artikel 17)

 1. De statuten kunnen worden gewijzigd krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering, die daartoe uitsluitend kan besluiten, indien de desbetreffende wijzigingsvoorstellen op de agenda van de te houden algemene ledenvergadering zijn geplaatst met de volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen.
 2. Eenmaal aangenomen wijzigingen van de statuten worden niet eerder van kracht dan nadat het daaromtrent bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in acht is genomen en van de zijde van de Raad van Beheer geen bezwaren daartegen zijn ingebracht.

Ontbinding; vereffening (Artikel 18)

 1. De NVOW kan op voorstel van het bestuur of van tenminste de helft van het aantal leden der NVOW worden ontbonden.
 2. In geval van ontbinding is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist. 
 3. Het bepaalde in artikel 23 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt bij de liquidatie in acht genomen. 
 4. Bezittingen en een eventueel batig saldo worden dan aangeboden aan een andere kynologische vereniging, aan te wijzen door de algemene ledenvergadering, bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
 5. Na het ontbindingsbesluit kan de NVOW geen andere rechten en verplichtingen meer verkrijgen dan met de vereffening verband houden.

Reglementen (Artikel 19)

Deze statuten kunnen bij een of meer reglementen nader worden uitgewerkt.
De vaststelling daarvan is het bestuur voorbehouden behoudens de bevoegdheden van de algemene ledenvergadering, aan wie zo'n reglement onverwijld ter kennisneming moet worden aangeboden, om de werking daarvan op te schorten en in de tekst wijziging te brengen; het bestuur kan daarin aanleiding vinden een reglement in te trekken.

Onvoorziene gevallen (Artikel 20)

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, alsmede in die gevallen waarin verschil van mening over de uitleg daarvan ontstaat, beslist het bestuur naar beste weten en kunnen in overeenstemming met tekst en strekking van deze statuten.

SLOT AKTE

Van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten van de algemene vergadering blijkt uit de notulen van die vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht. Van de statutair vereiste goedkeuring voor de onderhavige statutenwijziging van de zijde van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland blijkt uit een geschrift dat aan deze akte zal worden gehecht.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dieren op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, met deze inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. B.N. van der Veer, J.C.G. ten Brink.